Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI LHPN TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ XI (2021-2026)

Ngày đăng: 17/01/2022 17:32

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI LHPN TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ XI (2021-2026)
đính kèm danh sách tại đây: Download


Tin cùng loại Kế hoạch 27/KH -BTV ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về kiểm tra nguồn vốn năm 2022 Công văn số 138/BTV-TGCS ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền các hoạt động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2022 CV 130/BTV-TGCS của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ngày 16/5/2022 về việc phát động và lan tỏa trailer Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 Công văn số 116/BTV-GĐXH, ngày 29/4/2022 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm 2022 Công văn số 115/BTV-TGCS, ngày 29/4/2022 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (10/6/1912-10/6/2022) Công văn số 110/BTV-TGCS, ngày 28/4/2022 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dường về việc phát động tham gia hưởng uwngd Cuộc thi "Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước Việt Nam" Công văn số 111/BTV-TCHC, ngày 29/4/2022 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dường về cài đặt và sử dụng i-Speed đo tốc độ truy nhập Internet Việt Nam Công văn số 92/BTV-TCHC của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương ngày 18/4/2022 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về XD Đảng và cuộc thi "Đề xuất mô hình ứng phó với biển đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai" Thông báo số 05/TB-BTV ngày 13/4/2022 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên trách phụ trách địa bàn và các đơn vị Công văn số 89/BTV-TGCS ngày 14/04/2022 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2022