Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
Phụ nữ Bình Dương tích cực tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Trang 1 / 7