Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Ngày đăng: 16/07/2020 14:39

Ngày 10/7/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành công văn số 2291-CV/BTGTU về gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 – 15/7/2020); Theo đó, Hội LHPN các cấp căn cứ vào tình hình thực tế tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về lịch sử, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và ngành ngoại giao nói riêng. Qua đó, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; cổ vũ cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân ra sức học tập và noi theo; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

BTGCS