Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
Diễn đàn “Phụ nữ hiến kế xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - Vì quê hương Bình Dương giàu đẹp”
Trang 1 / 3