Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6/2019: Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống
Công đoàn - Chi đoàn